Hur blir matavfall till biogas?

Det har väl inte undgått någon att vi står inför klimatförändringar som har negativ inverkan på vår miljö. En stor bov i dramat är växthusgaser och klimatforskare världen över är eniga om att atmosfärens ökade koldioxidnivåer är en effekt av mänsklig aktivitet. Denna sommar har vi exempelvis haft rekordvärme över hela landet.

Många menar att de extremare väder vi ser nu är resultat av utsläpp som skedde redan under 1900-talet, då industrialismen slog igenom, revolutionerade samhället och samtidigt kom att bidra till att koldioxidmängden de senaste 150 åren ökat markant i atmosfären. I dagens Sverige kommer växthusgasutsläppen till stor del från transporter (1/3) där fossila oljebränslen som bensin och diesel förbränns. Skulle vi istället driva våra fordon med förnybara och hållbara drivmedel, som el eller biogas, skulle den negativa påverkan på klimatet minska.

Hur biogas blir till

Hur går då själva tillverkningen av förnyelsebara bränslen till? Jo, då mycket av den biogas som tillverkas i Sverige produceras från vårt eget avfall, kommer vi som privatpersoner långt genom att göra något så enkelt som att sortera hushållssoporna och separera matavfallet. Matavfallet kan sedan användas till att producera just biogas, en miljövänlig energi som bidrar till en mer hållbar utveckling. Biogas är ett helt förnybart gasformigt biobränsle som bildas vid nedbrytning av organiskt material. Allt organiskt matavfall kan dels ombildas till biogödsel för produktion av ny mat, eller till biogas för att driva bussar, traktorer och bilar.

I Sverige produceras biogas till stor del vid samrötningsanläggningar på vattenreningsverken, alltså av det som spolas ned i våra avlopp. Avloppsvattnet går igenom olika stadier av rening och det slam som blir kvar och separeras går till så kallade rötkammare för att processas och med hjälp av olika bakterier bli till biogas (även kallad rötgas). Av all producerad biogas i Sverige går 64 procent till framställning av fordonsgas, då biogas främst består av metan. Biogas som drivmedel är även det användningsområde som växer snabbast i Sverige då det bedömts ha lägst klimatpåverkan jämfört med fossila drivmedel. Biogasen används dock även som förnybar energi inom elproduktion och fjärrvärme.

Avfallskvarnar ett modernt och effektivt alternativ

Om du installerar en avfallskvarn i ditt kök kan du slänga i stort sett allt matavfall i vasken där kvarnen maler ned det till små partiklar som sedan spolas ned i avloppet och med avloppsvattnet bort till reningsverket. Till exempel kan matavfall från en vecka med ett hushåll på fyra personer producera biogas för att driva en bil 12 kilometer. I en undersökning vi genomförde 2015 visade det sig att endast 27 procent av svenskarna vet om att avfallet från en matavfallskvarn kan användas till just tillverkning av biogas. Genom att samla in och behandla det matavfall vi vanligtvis slänger i soporna, kan vi alltså bidra till produktionen av förnybar energi och en mer hållbar miljö.

Det absolut mest effektiva användningsområdet för all producerad mat är dock som energi till våra kroppar och vi på InSinkErator ser helst att vi minskar mängden matavfall, då dagens matsvinn är större än någonsin. Varje svenskt hushåll beräknas slänga 100 kilo matavfall, där nära hälften (45 kilo) är mat som hade kunnat ätas [1]. Det är tio gånger mer effektivt att förebygga matavfall än att använda det för biogasproduktion.

När man väl har matavfall som faktiskt inte går att äta, då gäller det också att man tar till vara på det och ser till att det används till tillverkning av biogas istället för att hamna på toppen av ett sopberg. Så den bästa lösningen är alltså en kombination av mindre matsvinn och mer återvinning.