FÖRSÄLJNINGSVILLKOR

IN-SINK-ERATOR FÖRSÄLJNINGSVILLKOR

1      DEFINITIONER

Med ”Köparen” avses personen, firman, företaget eller organisationen som gjort beställningen. Med ”Avtalet” avses den skriftliga överenskommelsen mellan Köparen och Säljaren avseende leveransen av Varorna. Med ”Avtalspris” avses det pris som Köparen betalar till Säljaren för Varorna. Med ”Varor” avses varor (och/eller tjänster om sådana finns) som beskrivs i Avtalet. Med ”Säljaren” avses InSink-Erator, en division av Emerson Electric U.K. Limited (organisationsnummer 00855587). Med ”Säljarens Närståendebolag” avses Säljarens dotterbolag, holdingbolag och eventuella dotterbolag till sådana holdingbolag enligt definitionen i paragraf 736 och 736 A i The Companies Act 1985 (benämns tillsammans med Säljaren som ”Säljargruppen”) och alla juridiska personer som Säljargruppen direkt eller indirekt äger eller kontrollerar genom innehav av värdepapper motsvarande minst 50 % av alla röster i den juridiska personen (vilket avser rösträtt på bolagsstämma). Med ”Villkor” avses de villkor som finns angivna i detta dokument. Alla hänvisningar till ”inklusive” innebär ”inklusive utan begränsning och utan att det generellt påverkar tidigare villkor”. ”EXW”, ”FCA”, ”CPT” och andra leveransvillkor som används i Avtalet ska ha den betydelse som tillskrivs dem i den nuvarande versionen av INCOTERMS.

2      AVTALET

2.1     Alla beställningar måste vara skriftliga och accepteras i enlighet med dessa Villkor. Inga villkor framförda av Köparen och inga framställningar, utfästelser, garantier eller andra påståenden som inte antingen uttryckligen framgår av dessa Villkor eller på annat sätt uttryckligen har överenskommits skriftligen med Säljaren att ingå i Avtalet ska vara bindande för Säljaren.

2.2     Avtalet ska träda i kraft först det datum då Säljaren accepterat Köparens beställning med en orderbekräftelse (eller om ingen orderbekräftelse utfärdats, när Säljaren annars accepterar Köparens beställning) eller det datum då alla villkor som stipulerats i Avtalet uppfyllts, beroende på vilket som är det senare (”Avtalsdagen”).

2.3     Ingen ändring eller modifiering i Avtalet ska äga tillämpning om inte båda parter kommit överens om detta skriftligen. Säljaren förbehåller sig emellertid rätten att: (a) genomföra mindre ändringar och/eller förbättringar på Varorna; eller (b) göra eventuella ändringar som Säljaren anser är nödvändiga före leveransen för att tillmötesgå de krav som ställs avseende hälsa och säkerhet eller andra lagar och regler.

2.4     Säljaren förbehåller sig rätten att ändra sina standardförsäljningsvillkor när som helst utan förvarning.

2.5     Dessa Villkor är de enda villkor som Säljaren är beredd att diskutera med Köparen och de kommer att styra Avtalet och alla Säljarens framtida leveranser till Köparen. Inga villkor eller garantier som godkänts, levereras med, hänvisas till eller föreskrivs eller framgår av någon beställning eller andra liknande dokument som levererats eller skickats från Köparen till Säljaren utgör en del av detta Avtal.

3      GILTIGHET AV OFFERTER OCH PRISER

3.1     Säljaren ska ha rätt att höja priset på Varorna till följd av ökade kostnader för Säljaren som beror på en omständighet utanför Säljarens rimliga kontroll (inklusive valutakursförändringar, valutareglering, ändring av tullavgifter, betydande höjningar av arbetskraftskostnader, material eller andra tillverkningskostnader, samt Köparens försummelse), förutsatt att Säljaren meddelar Köparen om detta när som helst före leveransen.

3.2     Såvida de inte tidigare återkallats eller ändrats genom meddelande till Köparen, kan alla offerter som Säljaren lämnat accepteras inom den period som anges där eller när ingen period anges inom trettio dagar från utfärdandet. Om ingen offert utfärdats ska Avtalspriset vara Säljarens listpris för de berörda Varorna vid det datum Säljaren accepterar Köparens beställning.

3.3     Med förbehåll för resterande del av dessa Villkor, är priserna fasta för leverans inom den period som anges i Säljarens offert (om sådan finns) och är exklusive (a) mervärdesskatt; (b) alla andra skatter, tullavgifter, pålägg eller andra liknande avgifter som kan uppstå hänförligt till Avtalet; (c) förpackning, frakt, försäkring och hantering, och beräknas baserat på leveransvillkoren EXW (ex-works) Säljarens leveransplats. Förpackningsmaterial kan inte returneras och Köparen ska se till att de kasseras på rätt sätt i enlighet med alla tillämpliga lagar och regler.

4      BETALNING

Köparen ska betala hela summan utan kvittning, motkrav eller kvarhållande av något slag (förutom i den utsträckning detta måste exkluderas enligt lag) i den valuta som Säljaren specificerat inom trettio dagar från slutet av månaden som fakturan är daterad och tiden ska vara avgörande för denna skyldighet. Varorna faktureras när som helst efter att Köparen meddelats om att Varorna kan hämtas eller när varorna har skickats, beroende på vilket som sker först. Tjänster faktureras varje månad i efterskott, eller efter avslutad tjänst om detta sker tidigare. Utan att det påverkar Säljarens andra rättigheter förbehåller sig Säljaren rätten att ta ut ränta på eventuella förfallna belopp med 4 % över basräntan enligt National Westminister Bank plc (eller sådan högre ränta som föreskrivs i tillämplig lag) från förfallodagen för betalning tills det förfallna beloppet är helt betalt. Om Köparen bryter mot Avtalet eller något annat avtal som ingåtts med Säljaren eller Säljarens Närståendebolag, har Säljaren rätt att avbryta fullgörandet av Avtalet (inklusive leveransen) tills överträdelsen åtgärdats.

5      LEVERANSPERIOD

5.1     Om inte annat angetts av Säljaren skriftligen, gäller alla perioder som angetts på Avtalsdagen avseende leverans eller slutförande och ska endast betraktas som uppskattningar som inte innebär några avtalsrättsliga skyldigheter. Tiden ska inte vara avgörande för någon av Säljarens leveransskyldigheter.

5.2     Om Säljaren är försenad eller hindras från att fullgöra någon av sina skyldigheter enligt Avtalet på grund av handling eller underlåtelse från Köparen eller dennes ombuds sida (inklusive underlåtenhet att tillhandahålla specifikationer och/eller fullständiga arbetsskisser och/eller sådan övrig information som Säljaren rimligen kräver för att kunna fortsätta utföra sina åtaganden i enlighet med Avtalet), ska leverans/slutförandeperioden och Avtalspriset justeras därefter.

5.3     Om leveransen försenas på grund av någon handling eller underlåtenhet från Köparens sida, eller om Köparen inte tar emot Varorna efter att Köparen meddelats att Varorna är redo för leverans och tillhandahållit tillräckliga leveransinstruktioner, ska Säljaren vara berättigad att placera Varorna på lämplig plats på Köparens bekostnad. När placering av Varorna skett, ska leveransen anses vara klar och risken för Varorna ska övergå på Köparen och Köparen ska följaktligen betala Säljaren.

6      FORCE MAJEURE

6.1     Avtalet (annat än Köparens skyldighet att betala alla belopp till Säljaren i enlighet med Avtalet) ska avbrytas, utan ansvar, i händelse av och i den utsträckning dess prestationer förhindras eller försenas på grund av någon omständighet utanför den berörda partens rimliga kontroll, inklusive Guds handling, krig, väpnad konflikt eller terroristattack, upplopp, brand, explosion, olycka, översvämning, sabotage, statliga beslut eller åtgärder (inklusive förbud mot export eller återexport eller underlåtenhet att bevilja eller återkalla gällande exportlicenser), arbetsproblem, strejk, lockout eller föreläggande. Säljaren har ingen skyldighet att leverera några varor eller tjänster (inklusive teknik eller information) såvida inte Säljaren har erhållit nödvändiga licenser eller tillstånd eller har kvalificerat sig för allmänna licenser eller licensundantag under tillämplig import- och exportkontroll och sanktionslagar, förordningar, ordrar och krav, som kan ändras från tid till annan (inklusive sådana i USA, EU och den jurisdiktion där Säljaren är etablerad eller från vilken artiklarna levereras). Om sådana licenser, fullmakter eller tillstånd nekas eller återkallas, eller om det görs ändringar av sådana tillämpliga lagar, förordningar, ordrar eller krav, som skulle hindra säljaren från att fullgöra Avtalet, eller som enligt Säljarens rimliga bedömning på annat sätt skulle utsätta Säljaren och/eller Säljarens Närståendebolag för en risk för ansvar enligt tillämpliga lagar, förordningar, ordrar eller krav, ska Säljaren befrias från ansvar för alla skyldigheter enligt Avtalet.    

6.2     Om någon av parterna försenas eller hindras från att fullgöra sina skyldigheter av skäl som beskrivs i denna klausul i mer än 180 på varandra följande kalenderdagar kan endera parten säga upp den då icke-genomförda delen av Avtalet genom skriftligt meddelande till den andra parten, utan ansvar, förutsatt att Köparen blir skyldig att betala rimliga kostnader för alla pågående arbeten samt betala för alla levererade Varor vid tidpunkten för uppsägningen.

7      RISKER VID LEVERANS

7.1     Varorna kommer att levereras EXW Säljarens leveransplats och leverans till en transportör ska betraktas som leverans till Köparen och då Säljaren ordnar med transport ska detta betraktas som att detta gjorts som ombud för Köparen. Risken för Varorna ska övergå till Köparen så snart Varorna avlastas eller finns tillgängliga på Säljarens leveransplats, även om transportkostnaderna betalas av Säljaren och Köparen ska försäkra sig mot alla risker från den punkten. Alla frakt-, förpacknings- och hanteringskostnader som betalas av Säljaren ska debiteras Köparen till Säljarens standardpriser. Om det uttryckligen anges i Avtalet att Säljaren är ansvarig för försäkringen av Varor efter leverans till någon transportör, ska sådan försäkring debiteras Köparen till Säljarens standardpriser.   

7.2     Säljaren kan genomföra delleveranser och i så fall ska varje leverans utgöra ett separat avtal och Säljarens underlåtenhet att leverera någon eller flera delleveranser enligt tillhörande villkor ska emellertid inte innebära att Köparen har rätt att säga upp hela Avtalet eller behandla det som förkastat.   

7.3     Till dess att Avtalspriset har betalats i sin helhet till Säljaren förblir Varorna Säljarens egendom.

7.4     Till dess att äganderätten till Varorna övergått till Köparen ska Köparen hantera Varorna i egenskap av Säljarens förvaltarombud och förvara Varorna åtskilda från Köparens och tredje parts varor, samt förvara Varorna på skyddat sätt, försäkrade samt identifierade som Säljarens egendom. Till dess har Köparen rätt att sälja vidare eller använda Varorna i den vanliga verksamheten (men sådan återförsäljning ska göras av Köparen i egenskap av huvudman och inte som ombud för Säljaren).

7.5     Till dess att äganderätten till Varorna övergått till Köparen (och förutsatt att Varorna fortfarande finns och inte har sålts vidare), har Säljaren när som helst rätt att kräva att Köparen levererar Varorna till Säljaren och, om inte Köparen gör det omedelbart, rätt att ta sig in i de lokaler där Varorna lagras samt beslagta Varorna.

7.6     Köparen har inte rätt att pantsätta eller på något annat sätt ta ut säkerhet eller liknande på någon av Varorna som är Säljarens egendom.

7.7     Köparen ska inspektera Varorna vid leveransen och omedelbart meddela Säljaren om eventuella brister, felaktig leverans eller defekter som skulle vara uppenbara vid inspektion. Inga anspråk på brister, felaktig leverans eller för defekter som skulle ha varit uppenbara vid inspektion får göras senare än 5 arbetsdagar efter leverans.

8      DEFEKTER EFTER LEVERANS

8.1     Säljaren garanterar med förbehåll för resten av Avtalet att (i) Säljaren överför äganderätten till Varorna vilka saknar belastningar; och (ii) att tjänster som tillhandahålls av Säljaren kommer att utföras med all rimlig skicklighet, omsorg och aktsamhet och i enlighet med god ingenjörspraxis; och (iii) att vid leverans är Varorna av tillfredsställande kvalitét och i de fall Avtalet innehåller en beskrivning eller specifikation av Varorna överensstämmer Varorna, med förbehåll för klausul 2.3, i allt väsentligt vad som anges i en sådan beskrivning eller specifikation.

8.2     Säljaren kommer att ersätta, genom reparation eller efter Säljarens val av reservdelar, eventuella defekter som, efter korrekt användning, skötsel och underhåll, förekommer på Varorna från Säljaren eller Säljarens Närståendebolags tillverkning som levererats enligt Avtalet och som rapporteras till Säljaren inom (i) den garantiperiod som anges i Säljarens prislista, produktbroschyrer och den internationella sektionen av Säljarens hemsida på www.insinkerator.com (eftersom alla ändras från tid till annan); eller (ii) där ingen sådan garanti specificeras för de berörda Varorna inom 24 kalendermånader (90 dagar för förbrukningsvaror och reservdelar) efter leverans (”Garantiperioden”) och som enbart härrör från felaktigt material eller utförande förutsatt att defekta varor alltid returneras till Säljarens servicecenter och att försäkring är förbetald inom Garantiperioden. Utbytta varor ska tillhöra Säljaren. Reparerade varor eller ersättningsartiklar kommer att levereras eller finnas tillgängliga för upphämtning på samma villkor som för de ursprungliga Varorna. Säljaren kommer att korrigera brister i tjänster som tillhandahålls av Säljaren och som rapporteras till Säljaren inom 90 dagar efter slutförandet av sådana tjänster. Varor som har reparerats, ersatts eller korrigerats i enlighet med denna klausul ska omfattas av föregående garanti för den återstående delen av Garantiperioden eller i 90 dagar från dagen för dess återkomst till Köparen (eller vid slutförd korrigering avseende tjänster), beroende på vilket som löper ut senast.

8.3     Köparen samtycker till att följa Säljarens standardreturförfarande avseende alla anspråk (detaljer finns tillgängliga hos Säljaren vid förfrågan). Inget anspråk kan behandlas förrän Varorna har återlämnats till, och granskats av, Säljaren eller dess ombud i enlighet med Säljarens returpolicy och Säljaren ska inte anses vara ansvarig för något anspråk där Köparen inte följer denna policy.

8.4     Varor och tjänster som Säljaren anskaffar från andra tredje parter än Säljarens Närståendebolag för återförsäljning till Köparen ska endast ha sådan garanti som den ursprungliga tillverkaren hade och Säljarens ansvar med anledning av detta ska inte under några som helst omständigheter överstiga det ansvar som den berörda tredjepartsleverantören åtagit sig Säljaren.

8.5     Oaktat klausulerna 8.1 till 8.4, är Säljaren inte ansvarig för eventuella defekter orsakade av; normalt slitage; material eller arbete som utförts eller specificerats av Köparen; bristande efterlevnad av Säljarens krav på lagring, installation, drift eller miljö; brist på erforderligt underhåll, modifieringar eller reparationer som inte tidigare skriftligen godkänts av Säljaren, eller användning av icke-auktoriserade reservdelar eller utbytesdelar. Säljarens kostnader för att utreda och åtgärda sådana fel ska betalas av Köparen på begäran. Köparen ska alltid vara ensam ansvarig för att informationen som Köparen lämnar är tillräcklig ock korrekt.

8.6     Med förbehåll för klausul 11.1 utgör vad som framgår ovan Säljarens enda garantier och Köparens enda avhjälpande vid garantibrott. Inga utfästelser, garantier eller villkor av något slag, uttryckligen eller underförstått, ska gälla vad avser Varornas tillfredställande kvalitet, säljbarhet, lämplighet för något speciellt syfte eller annat hänseende, förutom de som uttryckligen anges i denna klausul 8.

9      KÖPARENS YTTERLIGARE FÖRPLIKTELSER

9.1     Köparen ska inte lämna några utfästelser, garantier, åtaganden eller andra förpliktelser i förhållande till Varorna, förutom de som Säljaren uttryckligen godkänner skriftligen från tid till annan. Köparen är inte under några omständigheter berättigad till och ska inte lämna några utfästelser, garantier, åtaganden eller andra förpliktelser å Säljarens vägnar.

9.2     Om Köparen levererar Varorna till tredje part ska Köparen före leverans se till att Varorna (a) testas ordentligt; (b) följer alla tillämpliga lagar och regler inom de territorier de ska levereras till; (c) är säkra och fria från defekter; och (d) inkluderar alla instruktioner som är nödvändiga för en säker användning.

9.3     Köparen är ansvarig för Varorna i den utsträckning de tillverkas eller levereras i enlighet med Köparens instruktioner eller specifikationer eller inkluderar material eller komponenter som specificerats eller levererats av Köparen. Köparen ska se till att sådana instruktioner, specifikationer, material och komponenter (och Varorna som de ingår i) följer alla tillämpliga lagar och regler inklusive de som avser hälsa, säkerhet och konsumentskydd.

9.4     Förutom i den utsträckning som annars krävs enligt tillämplig lag, har Säljaren inget ansvar för bortskaffande av (i) Varorna eller någon del därav när de enligt lag anses vara ”avfall” eller (ii) några föremål som ersatt Varorna eller någon del därav. Om Säljaren enligt tillämplig lag, inklusive lagstiftning om avfall av elektrisk och elektronisk utrustning, Europaparlamentet och rådets direktiv 2002/96/EG (WEEE) och relaterad lagstiftning i EU:s medlemsstater, ska hantera Varor som anses vara ”avfall” eller någon del därav, ska Köparen, såvida det inte är förbjudet enligt tillämplig lag, betala Säljaren, utöver Avtalspriset, antingen (i) Säljarens standardavgift för bortskaffande av avfallet (inklusive alla hanterings-, transport- och bortskaffningskostnader och en rimlig avgift för allmänna kostnader) som uppkommit vid bortskaffande av sådana varor.

9.5     Köparen ska ersätta Säljaren för alla förluster, skulder, kostnader och anspråk som uppstår till följd av brott mot denna klausul 9.

10     PATENTINTRÅNG ETC.

10.1   Med förbehåll för de begränsningar som anges i denna klausul 10 ska Säljaren ersätta Köparen för alla rimliga kostnader och skador som tilldelas Köparen, eller som Köparen kan bli ansvarig för,  med anledning av eventuella anspråk avseende intrång i patent-, mönster-, design-, varumärkes- eller upphovsrättigheter (”Immateriella rättigheter”) utfärdade vid dagen för upprättande av Avtalet och som uppstår till följd av användning eller försäljning av Varorna, förutsatt att inte någon av följande omständigheter råder i vilka Säljaren inte blir ansvarig att ersätta Köparen:

(i)     ett intrång uppstår till följd av att Säljaren har följt en design eller instruktion som gjorts eller tillhandahållits av Köparen, eller Varorna har använts på ett sätt, eller för ett ändamål eller i ett land som inte specificerats av eller avslöjats för Säljaren före avtalsdagen eller i anslutning till eller i kombination med annan utrustning eller programvara; eller

(ii)     Säljaren har på sin egen bekostnad köpt rätten att fortsätta använda Varorna eller har modifierat eller bytt ut Varorna så att Varorna inte längre gör intrång; eller

(iii)     Köparen har underlåtit att snarast möjligt skriftligen underrätta Säljaren om anspråk som riktats eller avses att riktas eller andra rättsliga åtgärder som vidtagits eller riskerar att vidtas mot Köparen och/eller Köparen har inte tillåtit Säljaren att på Säljarens bekostnad, genomföra och kontrollera alla eventuella tvister och förlikningsförhandlingar avseende anspråket; eller

(iv)    Köparen har, utan Säljarens skriftliga medgivande, gjort erkännande som är eller kan vara skadligt för Säljaren med anledning av sådana anspråk eller rättsliga åtgärder; eller

(v)     Varorna har modifierats utan Säljarens skriftliga förhandsgodkännande.

10.2   Köparen garanterar att allt material och alla mönster och instruktioner som tillhandahållits eller lämnas av eller på uppdrag av Köparen inte resulterar i att Säljaren gör intrång i någon immateriell rättighet vid fullgörandet av Säljarens skyldigheter enligt Avtalet och Köparen ska ersätta Säljaren för alla förluster, skulder, anspråk, rimliga kostnader och utgifter som Säljaren kan ådra sig till följd av brott mot sådan garanti.

11     ANSVARSBEGRÄNSNINGAR

11.1   Oaktat övriga bestämmelser i Avtalet, men med förbehåll för underklausul 11.2 och 11.3, ska Säljarens och Säljarens Närståendebolag, deras befattningshavare, anställda, ombud och underleverantörers gemensamma totala ansvar som uppkommer under eller i samband med detta Avtal eller något sidoavtal mellan parterna, till följd av avtalsbrott, skadestånd (inklusive oaktsamhet), överträdelse av lagstadgad skyldighet, strikt ansvar, intrång i rättigheter eller på annat sätt, begränsas så att ansvaret inte under några som helst omständigheter får överstiga: (i) $ 1 000 000 omvandlat till brittiska pund (eller euro om pundet upphör att vara lagligt betalningsmedel i Storbritannien) till den växelkurs som framgår av British Financial Times nästa arbetsdag efter den dag då fordran uppstod, för förlust av eller skada på fysisk egendom (exklusive förlust av Varorna i sig) eller dödsfall eller annan personskada till följd av avtalsbrott; och (ii) Avtalspriset, i alla andra fall.    

11.2   Oaktat övriga bestämmelser i Avtalet, men med förbehåll för underklausul 11.3, ska varken Säljaren eller Säljarens Närståendebolag, deras befattningshavare, anställda, ombud eller underleverantörer under detta Avtal eller eventuellt sidoavtal mellan parterna, bli ansvariga för: (a) direkt eller indirekt förlust av: (i) inkomst, (ii) faktiska eller förväntade vinster, (iii) förväntade besparingar, (iv) affärer, (v) avtal (vi) goodwill eller rykte (vii) eller skada på eller korruption av data; eller (b) indirekt förlust, särskild förlust eller följdförlust eller skada av något slag, oavsett orsak och oavsett om det uppstår i eller på grund av avtalsbrott, skadestånd (inklusive oaktsamhet), överträdelse av lagstadgad skyldighet, strikt ansvar eller intrång i rättigheter eller på annat sätt, oavsett om sådan förlust eller skada var förutsägbar eller i parternas övervägande.    

11.3   Inget i detta Avtal eller något eventuellt sidoavtal utesluter eller på något sätt begränsar något ansvar för Säljaren, Säljarens Närståendebolag eller deras befattningshavare, anställda, ombud eller underleverantörer avseende (i) bedrägeri, (ii) dödsfall eller annan personskada orsakad på grund av deras oaktsamhet (inklusive vårdslöshet enligt definitionen i The Unfair Contract Terms Act 1977, (iii) brott mot villkoren som framgår av paragraf 12 i Sale of Goods Act 1979 eller paragraf 2 i Supply of Goods and Services Act 1982, eller (iv) i den utsträckning att sådant ansvar inte får begränsas eller uteslutas enligt lag.

12     FÖRESKRIFTER OCH ANDRA BESTÄMMELSER

12.1   Om Säljarens förpliktelser enligt Avtalet ska utökas eller minskas efter Avtalsdagen på grund av ändringar i lagar eller regler, förordningar eller tillämpningsföreskrifter som påverkar fullgörandet av Säljarens skyldigheter enligt Avtalet, ska Avtalspriset och leveransperioden justeras därefter och/eller prestationerna enligt Avtalet avbrytas eller upphävas, vid behov.

12.2   Köparens personal ska, vid vistelse i Säljarens lokaler, följa Säljarens tillämpliga platsbestämmelser och Säljarens rimliga instruktioner, inklusive de som rör säkerhet och elektrostatisk urladdning.

13     EFTERLEVNAD AV LAGAR

13.1   Köparen samtycker till att följa alla tillämpliga import-, exportkontroll och sanktionslagar, förordningar, order, licenser, behörigheter, allmänna licenser eller licensundantag och krav som kan ändras från tid till annan hänförliga till Varorna samt all teknik och information i anslutning till dessa (”Exportkontroller”) inklusive de från USA, EU och Storbritannien samt de jurisdiktioner där Säljaren och Köparen är etablerade eller från vilka varor kan levereras, och kraven på alla licenser, behörigheter, allmänna licenser eller licensundantag relaterade till dem gäller för mottagande och användning av hårdvara, programvara, tjänster och teknik. Under inga som helst omständigheter får Köparen använda, överföra, släppa, exportera eller återexportera sådan hårdvara, programvara eller teknik i strid med sådana tillämpliga lagar, förordningar, order eller krav eller licenskrav, behörigheter eller licensundantag relaterade till dessa. Köparen samtycker dessutom till att Köparen inte får delta i någon aktivitet som skulle utsätta Säljaren eller någon av dess närståendebolag för en risk för påföljder enligt lagar och regler i någon relevant jurisdiktion som förbjuder olämpliga betalningar, inklusive men inte begränsat till mutor till tjänstemän på myndighet eller byrå, eller till dess underavdelningar, till politiska partier och dess tjänstemän eller kandidater för offentliga ämbeten, eller till någon anställd hos någon kund eller leverantör. Köparen samtycker till att följa alla tillämpliga juridiska, etiska krav och efterlevnadskrav.   

13.2   Köparen förbinder sig att inte använda, överföra, släppa, exportera eller återexportera varor eller tjänster eller teknik eller information i strid med de Exportkontroller som omfattas av lagar och regler inom FN, USA, EU eller Storbritannien.

14     FÖRSUMMELSE, INSOLVENS OCH UPPSÄGNING

Säljaren har rätt, utan att det påverkar andra rättigheter som Säljaren har, att säga upp Avtalet omedelbart, helt eller delvis, genom skriftlig underrättelse till Köparen, om (a) Köparen inte uppfyller någon av sina skyldigheter enligt Avtalet och misslyckas med att inom 30 (trettio) dagar från dagen för Säljarens skriftliga underrättelse om förekomsten av försummelsen, antingen rätta till bristen om den rimligen kan rättas till inom en sådan period eller, om bristen inte rimligen kan rättas till inom en sådan period, vidta sådana åtgärder för att avhjälpa bristen, eller (b) om Köparen drabbas av en Insolvenshändelse. ”Insolvenshändelse” innebär för Köparen att: (i) ett 341-möte hålls eller en överenskommelse eller sammansättning med eller till förmån för Köparens borgenärer (inklusive ett frivilligt arrangemang enligt definitionen i The Insolvency Act 1986) föreslås av eller i förhållande till Köparen; (ii) en inkasserare, konkursförvaltare, likvidator eller liknande person förordnas, eller ett exekutivt förfarande eller annan process tas ut eller verkställs (och Köparen blir inte friskriven inom sju dagar) avseende hela eller en väsentlig del av Köparens tillgångar; (iii) Köparen upphör med sin verksamhet eller kan inte betala sina skulder i den mening som avses i paragraf 123 av The Insolvency Act 1986; (iv) Köparen eller dess styrelseledamöter, en borgenär eller innehavaren av en kvalificerad företagsinteckning meddelar sin avsikt att utse eller gör en ansökan till domstolen om förordnande av förvaltare; (v) en konkursansökan lämnas in (och Köparen friskrivs inte inom 28 dagar) eller en resolution som antagits eller order som görs avseende likvidation, konkurs eller upplösning av Köparen; eller (vi) en händelse hänförlig till Köparen inträffar och kan liknas med vad som anges ovan i någon jurisdiktion där Köparen är etablerad eller bosatt eller där Köparen bedriver verksamhet eller har tillgångar.  

15     ÖVRIGT

15.1   Om Säljaren levererar programvara som en del av Varorna eller utför arbete på plats, ska Säljarens vanliga villkor för leverans av programvara och/eller platsarbete gälla för sådan leverans eller arbete utöver dessa Villkor. Kopior av dessa Villkor är tillgängliga hos Säljaren på begäran.

15.2   Inget avstående från endera parten att tillämpa villkor vad avser överträdelse eller försummelse eller någon annan rättighet eller åtgärd eller handlingssätt, ska anses utgöra ett fortlöpande avstående från andra villkor avseende överträdelser, försummelser eller andra rättigheter och åtgärder, såvida inte ett sådant avstående uttrycks skriftligen och undertecknas av den part som är bunden.

15.3   Om någon klausul, underklausul eller annan bestämmelse i Avtalet är ogiltig enligt någon lag eller författning, ska den bestämmelsen, endast i den utsträckningen, anses utelämnad utan att det påverkar giltigheten för resterande del av Avtalet.

15.4   Köparen har inte rätt att överlåta, låta annan förvalta eller på annat sätt överföra sina rättigheter eller skyldigheter härom utan skriftligt medgivande från Säljaren.

15.5   Säljaren ingår Avtalet som huvudman. Köparen samtycker till att endast vända sig till Säljaren för fullgörandet av Avtalet.

15.6   Avtalet ska i alla avseende tolkas i enlighet med engelsk rätt, dock med undantag för om annat framgår av Wienkonventionen från 1980 avseende avtal om internationell försäljning av varor. Alla tvister med anledning av Avtalet ska vara föremål för engelska domstolarnas exklusiva behörighet.

15.7   Rubrikerna till klausulerna och paragraferna i Avtalet är endast vägledande och påverkar inte tolkningen av Avtalet.

15.8   Alla meddelanden och anspråk med anledning av Avtalet måste vara skriftliga (vilket inkluderar fax, e-post och andra jämförbara kommunikationsmedel).

15.9   Med undantag för förmånen i klausul 11.1 som kan tillämpas av de personer som anges i den klausulen, har en person som inte är part i Avtalet ingen rätt enligt the Contract (Rights of Third Parties) Act 1999 att framtvinga något villkor i Avtalet.

15.10  Eventuell uppsägning av Avtalet påverkar inte fortlevnaden eller giltigheten av någon bestämmelse i Avtalet som uttryckligen eller underförstått är avsedd att träda i kraft eller fortsätta att gälla vid eller efter sådan uppsägning.